POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ (SGSI)

La Direcció de IEAISA, conscient de la importància d’una bona gestió de la seguretat de la informació per al seu negoci i la satisfacció del client, ha decidit dissenyar i implementar un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI), segons ISO-27001 : 2013 i ISO 27017: information technology – Security techniques – Code of practice for information security control for cloud services.

IEAISA reconeix la importància d’identificar i protegir els seus actius d’informació, evitant la pèrdua, la divulgació, modificació i utilització no autoritzada de tota la seva informació, comprometent-se a desenvolupar, implantar, mantenir i millorar contínuament el (SGSI).

És responsabilitat de la Direcció de IEAISA:

 • Establir periòdicament objectius sobre la gestió de la Seguretat de la Informació, i les accions necessàries per al seu desenvolupament.
 • Establir la sistemàtica d’anàlisi del risc, avaluant l’impacte i les amenaces.
 • Implementar les accions necessàries per reduir els riscos identificats que es considerin inacceptables, segons els criteris establerts pel Comitè de Seguretat.
 • Aplicar els controls necessaris i els seus corresponents mètodes de seguiment.
 • Complir amb els requisits assumits per IEAISA, legals, reglamentaris, de client i les obligacions contractuals de seguretat.
 • Garantir a cada Client que la seva informació serà processada d’acord amb els requisits fonamentals de confidencialitat, integritat i disponibilitat.
 • Promoure la conscienciació i formació en matèria de seguretat de la informació a tot el personal de IEAISA.
 • Aportar els recursos necessaris per garantir la continuïtat del negoci de l’empresa.

La Seguretat de la Informació aplicada als serveis Cloud oferts per IEAISA es caracteritza per:

 • Requisits bàsics de seguretat de la informació aplicats en el disseny i implementació del servei CLOUD.
 • Gestió del risc de les persones amb accés autoritzat.
 • Arquitectura d’aïllament de clients (multi-tenancy) a la virtualització.
 • Gestió de l’accés als actius del client en el CLOUD per part del personal de IEAISA.
  Establiment de procediments de control d’accés robustos.
 • Gestió de canvis i comunicació al client de serveis CLOUD.
  Seguretat en la virtualització.
 • Accés i protecció de les dades en el CLOUD del client.
 • Gestió del cicle de vida dels comptes de clients de IEAISA.
 • Comunicació sobre incidències i bretxes de seguretat, incloent pautes d’investigació i anàlisi forense.
 • La direcció de IEAISA nomena al responsable de Seguretat de la Informació com a responsable directe en el manteniment d’aquesta política.

Aquesta política s’aplica a tot el personal de IEAISA, així com a col·laboradors i proveïdors amb els quals treballen conjuntament.

La present Política de seguretat de la informació podrà, segons disposi el Comitè de Seguretat, de comunicar a les parts interessades, en particular clients i proveïdors, per tal de involucrar-los en la millora contínua del sistema.

31/12/18
Direcció de IEAISA, SA.